pátek 24. květen 2019 15:52
Registrace    

Spoločné rokovanie LESY SR, š.p. a ZSD SR

Na pravidelnom štvrťročnom pracovnom rokovaní, ktoré sa uskutočnilo 28. 11. 2018 v Banskej Bystrici, sa predstavitelia generálneho riaditeľstva LESY SR, š.p. a Zväzu spracovateľov dreva SR (ZSD SR) venovali vyhodnoteniu tohtoročnej spolupráce a nastoleniu tém do budúceho kalendárneho roka.

Skonštatovali, že súčasný stav komunikácie umožňuje dostatočne operatívne reagovať na výkyvy trhu a výzvy s tým súvisiace. Vďaka spoločnému úsiliu a ústretovosti sa podarilo čiastočne stabilizovať situáciu v dodávkach drevnej hmoty spracovateľov, k čomu bezpochyby prispelo aj uzatváranie stredno- a dlhodobých zmlúv so spracovateľmi dreva. Štátny podnik LESY SR uzatvoril na prelome rokov 2017/2018 zmluvy s centrálnymi odberateľmi dreva v súlade so schválenou obchodnou politikou, k čomu sa neskôr pridali aj zákazníci regionálneho významu.

ZSD SR vníma tento krok LESY SR, š.p. ako pozitívny signál snahy o vytvorenie transparentného trhu s drevom, o čo sa členské spoločnosti dlhodobo snažia. Zároveň považuje nastavovanie fungovania správnych princípov za živý proces a bude vnímavo a pozorne sledovať, či LESY SR, š.p. dodržiavajú sľúbené princípy a pravidlá.

ZSD SR má veľký záujem na tom, aby sa pre spracovateľské kapacity bukovej hmoty na Slovensku, predovšetkým pre členské spoločnosti ZSD SR, vytvorili optimálne podmienky v dodávkach potrebného objemu suroviny. ZSD SR vníma situáciu na trhu s drevom za kritickú, kvôli zvyšujúcemu sa podielu tzv. kalamitného dreva nielen zo Slovenska, ale aj z okolitých krajín, čo značne vplýva na kvalitu ponúkaných sortimentov a ohrozuje finančnú politiku pri dodávkach dreva a odbyte výrobkov z nich. Aj z tohto dôvodu bude ZSD SR v budúcnosti trvať na tom, aby sa normy na zatrieďovanie vyťaženej hmoty opäť vrátili k európskym štandardom, a aby aj cenotvorba kopírovala európske trendy v okolitých krajinách. To sú dva základné predpoklady na prežitie slovenských drevospracujúcich subjektov v budúcnosti.  

Jednoznačne pozitívnym nástrojom, na ktorom sa ZSD SR a vedenie LESY SR, š.p. dohodli, sú pravidelné pracovné konzultácie na mesačnej, resp. kvartálnej báze, na ktorých budú vyhodnocovať fungovanie transparentnosti a konzultovať ďalšie opatrenia na prospech rozvoja lesnícko-drevárskeho komplexu na Slovensku. S tým súvisí aj spoločný postup pri presadzovaní princípov trvalého a obnoviteľného hospodárenia v lesoch na Slovensku, ktoré sú často predmetom dezinformačných kampaní a špekulácií predovšetkým smerom k laickej verejnosti. Preto ZSD SR jednoznačne podporuje snahu odborných kruhov, aby sa stiahla novela Zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorú predložilo MŽP SR, z medzirezortného pripomienkového konania dovtedy, kým sa neuskutoční hlboká odborná diskusia na prípravu nového zákona.

Zdroj: TS ZSD SR

Odborný časopis na podporu dřevařské a nábytkářské výroby.

Zásady zpracování osobních údajů

Newsletter

Přihlaste se pro příjem newsletteru. Nezmeškáte tak žádné aktuální novinky.

Rozesíláme pouze důležité informace. Nespamujeme!